Shri Pantmaharaj Balekundri paduka abhishek video

love dale belagavi

Shri Pantmaharaj Balekundri paduka abhishek at Shri Pant Math, Shri Kshetra Balekundri

Abhisheks are done at 6 am and 10 am. Any devotee is allowed to do the Abhishek.
Bella Vista Belagavi

SHARE

LEAVE A REPLY