Shri Pantmaharaj Balekundri paduka abhishek video


love dale belagavi

Shri Pantmaharaj Balekundri paduka abhishek at Shri Pant Math, Shri Kshetra Balekundri

Abhisheks are done at 6 am and 10 am. Any devotee is allowed to do the Abhishek.
NHIM belagavi

Trinity Belagavi
SHARE

LEAVE A REPLY